09 Sty

Co może zrobić konsument żeby uniknąć sprawy sądowej

Spór pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą będzie można rozwiązać pozasądownie dzięki nowym możliwościom, które da nam ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która wejdzie w życie w dniu 10 stycznia 2017 r.  Jest ona skupiona na sprawach wynikających z umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami mającymi siedzibę na terytorium RP. Postępowanie co do zasady rozpocznie wniosek konsumenta, ale każdy podmiot uprawniony do rozwiązywania sporów będzie mógł przewidzieć w swoim Regulaminie możliwość wszczęcia postępowania również na wniosek przedsiębiorcy. We wniosku będzie musiało znaleźć się co najmniej oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, wskazanie sposobu rozwiązania sporu, podpis wnioskodawcy.

Ustawa ta jednak zawiera znaczącą różnicę w stosunku do klasycznej mediacji, bowiem rozwiązanie sporu konsumenckiego, może polegać także na przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, a nawet rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom rozwiązania. Strony będą musiały mieć świadomość wiążącego charakteru rozstrzygnięcia oraz konsekwencji niezastosowania się do tego rozstrzygnięcia. Powyższe uprawnienia będą miały jednak tylko niektóre podmioty uprawnione do rozwiązywania sporów.

Doręczenie wniosku podmiotowi uprawnionemu przerwie bieg przedawnienia, które biegnie na nowo dopiero po zakończeniu tego postępowania. Postępowanie może być prowadzone  w formie papierowej jak i elektronicznej i powinno zostać zakończone w terminie 90 dni od daty wpływu prawidłowo złożonego wniosku. W sprawach szczególnie skompilowanych może zostać przedłużone, o czym podmiot uprawniony jest zobowiązany powiadomić strony, wskazując przewidywany termin jego zakończenia.

WAŻNE DLA KONSUMENTÓW:

 • Postępowanie jest dla konsumentów co do zasady nieodpłatne. Regulaminy podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów mogą przewidywać pobieranie od konsumentów opłat, jednakże ich wysokość nie może znacząco utrudniać konsumentom dostęp do tego postępowania.
 • Przedsiębiorca, który zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów lub jest zobowiązany do tego na podstawie prawa (np. banki, SKOK-i, ubezpieczyciele), musi:
  – uiścić taką informację na stronie www i w ogólnych warunkach umów, które zawiera z konsumentami
  – podać nazwę i co najmniej adres www podmiotu, do którego klient może się zwrócić celem rozwiązania sporu/Każdy sklep internetowy ma obowiązek podawania adresu unijnej elektronicznej platformy prowadzonej przez Komisję Europejską (ODR), umożliwiającej rozwiązywanie sporów: ec.europa.eu/consumers/odr /
 • Jeżeli na skutek reklamacji spór nie został rozwiązany, przedsiębiorca musi poinformować klienta, czy zgadza się na pozasądowe rozwiązanie sporu i dlatego jest zobowiązany do przekazania konsumentowi na trwałym nośniku (np. na papierze) oświadczenia o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu/zgodzie na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich/wskazać konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozstrzygania sporu dla tego przedsiębiorcy.

WAŻNE! W przypadku braku złożenia jednego z powyższych oświadczeń uznaje się, że przedsiębiorca wyraża zgodę na udział w postępowaniu.

Jakie podmioty działają na podstawie Ustawy? W zależności od branży są to:

 • Rzecznik Finansowy i Sąd Polubowny przy KNF (branża finansowa)
 • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ((telekomunikacja, usługi pocztowe)
 • Koordynator przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (energetyka)
 • Rzecznik praw pasażera kolei działający przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego (transport kolejowy)
 • Inspekcja Handlowa (sprzedaż towarów i świadczenie usług, branża deweloperska, turystyczna, inne branże)
 • Podmioty niepubliczne, utworzone np. przez przedsiębiorców lub organizacje konsumenckie.

Osobiście szczerze polecam korzystanie z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, dlatego zachęcam Was do korzystania z możliwości, które daje Ustawa. Czekam również na Wasze opinie i doświadczenia z postępowania rozstrzygającego spory konsumenckie.

Pozdrawiam,
Celina Perskiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.