17 Sie

Terminy przedawnienia w sprawach o ubezpieczenia, czyli zadbaj o swoje sprawy nim będzie za późno

fot. motocykl-online.pl

fot. motocykl-online.pl

Często pytacie, przez jaki czas od zdarzenia możecie dochodzić swoich praw i  co oznacza, że sprawa uległa przedawnieniu. Z dzisiejszego wpisu dowiecie się czym jest przedawnienie roszczeń, a także przez jaki czas możecie dochodzić swoich praw bez obawy, że ubezpieczyciel skutecznie podniesie zarzut przedawnienia.

Co to jest przedawnienie i jakie są jego skutki?

Jest taki moment graniczny w czasie, po którym dłużnik może skutecznie podnieść tzw. zarzut przedawnienia. Jego skuteczność oznacza, że dochodzenie takiego roszczenia będzie praktycznie niemożliwe. Jeżeli dłużnik przedawnionego roszczenia z własnej woli go nie spełni – co jest niezwykle mało prawdopodobne, szczególnie jeśli reprezentuje go profesjonalny pełnomocnik, to w zasadzie nie mamy szans na jego wyegzekwowanie.
Możemy więc powiedzieć, że termin przedawnienia jest takim momentem w czasie, do którego możemy skutecznie dochodzić swoich roszczeń np. z umowy ubezpieczenia. Zarzut przedawnienia nie jest brany pod uwagę z urzędu, musi więc zostać podniesiony przez stronę, której dotyczy.

TERMINY PRZEDAWNIENIA

Zasada

Co do zasady przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia wynosi 3 lata.

Ubezpieczenie OC

Wyjątkiem od zasady ogólnej są przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Termin przedawnienia w takim przypadku pokrywa się z terminem przewidzianym dla tego roszczenia w przepisach od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (deliktem) lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontraktem).

Termin przedawnienia z umów OC wynosi tyle, co termin przedawnienia właściwy dla czynu niedozwolonego albo zobowiązania.

Termin przedawnienia z umów OC wynosi tyle co termin przedawnienia właściwy dla czynu niedozwolonego albo zobowiązania

Oznacza to, że np. w przypadku wypadków drogowych roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem okresu przewidzianego w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (deliktem) czyli 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia nie później jednak niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Zdarzenie wyrządzające szkodę to moment, w którym zakończyło się działanie (zaniechanie) osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody.

Roszczenia z umowy ubezpieczenia OC mogą mieć swoje podłoże także na gruncie zbrodni czy występku. Wówczas przedawnienie wynosi 20 lat niezależnie od tego, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie, która ją wyrządziła.

Dodatkowo, w przypadku szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli poszkodowaną jest osoba małoletnia, nie wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Przerwanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia roszczeń w stosunku do ubezpieczyciela przerywa się już przez samo zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia, w którym powstała szkoda. Wówczas bieg przedawnienia biegnie na nowo od dnia, w którym otrzymaliśmy decyzję ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

przedawnienie w ubezpieczeniach przedawnienie w ubezpieczeniach przedawnienie w 

Teraz możesz w to nie wierzyć, ale niedługo zaczniesz walczyć o swoje prawa!

art. 819 § 1 k.c, 819 § 3 k.c.  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (deliktem) zastosowanie znajdzie art. 442 ze znaczkiem 1 k.c., 819 § 4 k.c. przerwanie biegu przedawnienia radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa radca prawny warszawa przedawnienie w ubezpieczeniach przedawnienie w ubezpieczeniach przedawnienie w ubezpieczeniach przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia prawnik motoryzacyjny prawnik motoryzacyjny ubezpieczenia ubezpieczenia dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela przedawnienie z OC OC OC OC OCprzedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia przedawnienie roszczen z umowy ubezpieczenia przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.