28 Cze

Co zrobisz, gdy kupisz w komisie pojazd z wadami?

Jpeg

Bardzo często motocykle kupujemy w komisach. I niejednokrotnie okazuje się, że zakupiony pojazd nie jest zgodny z tym, co było podane w jego opisie. Po czasie okazuje się, że jest złożony z kilku motocykli, albo ma ślady poważnej naprawy, mimo tego, że sprzedawca zapewniał, że jest bezwypadkowy. A może stan prawny okazuje się wątpliwy. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, o co chodzi z komisem, jakie są prawa i obowiązki stron umowy, co możesz zrobić, gdy pojawia się problem. Zapraszam.


Istota komisu

Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych w imieniu własnym, lecz na rachunek dającego zlecenie (komitenta).

Prowadzący komis sprzedaje pojazd we własnym imieniu, lecz na rachunek osoby trzeciej, za wynagrodzeniem


Odpowiedzialność komisu

Prowadzący komis jest odpowiedzialny za stan sprzedawanego przez siebie pojazdu, jeśli:

 • wiedział o wadach pojazdu lub z łatwością mógł się o nich dowiedzieć
 • nie zastrzegł przed zawarciem umowy, że nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne lub wady prawne pojazdu
 • kupujący jest osoba fizyczną, czyli konsumentem

Komis nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności, jeżeli kupującym jest konsument

UWAGA: Komis nie może zastrzec, że nie ponosi odpowiedzialności za wady jawne – wyłączenie może obejmować jedynie wady ukryte. Jeżeli jednak kupujący w chwili zawarcia umowy o wadach wiedział, komis nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Zastrzeżenie o wyłączeniu odpowiedzialności musi być wyraźnie. Nie wystarczy, że będzie umieszczone w formie ogłoszenia w biurze komisu, zapisu w regulaminie, czy informacji na stronie internetowej.
Takie zastrzeżenie w stosunku do konsumenta jest zabronione, stanowi tzw. klauzulę abuzywną i jest nieważne.


Sprawdzenie stanu pojazdu przez komis

Prowadzący komis powinien sprawdzić, czy pojazd ma wady fizyczne lub prawne, które sam mógłby z łatwością dostrzec, bez konieczności korzystania z pomocy specjalisty, czy specjalistycznego sprzętu technicznego.

W odniesieniu do wad prawnych, komisant w szczególności powinien sprawdzić numery identyfikacyjne oraz dokumenty pojazdu przyjętego w komis.

Kupujący może od umowy odstąpić, żądać obniżenia ceny, albo żądać naprawy lub wymiany pojazdu, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na niewadliwą, wadę usunie, albo wada jest nieistotna


Co możesz zrobić, gdy kupisz pojazd z wadami?

Kupujący przede wszystkim ma prawo:

 • odstąpić od umowy. Polega to na tym, że składa oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy (np. Niniejszym, odstępuję od umowy zawartej w dniu …./nr faktury vat, której przedmiotem jest zakup motocykla …, ponieważ ww. pojazd posiada wady fizyczne w postaci …, o których wcześniej nie wiedziałem, a które istniały w dniu zakupu przeze mnie pojazdu. Poniżej składa podpis, pismo opatruje datą złożenia oświadczenie). Pismo wysyła pocztą poleconą, najlepiej nawet ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  W konsekwencji odstąpienia kupujący powinien zwrócić pojazd, a komis powinien zwrócić kwotę, którą za niego otrzymał.
 • żądać obniżenia ceny. Kwota, o którą chce obniżyć cenę powinna stanowić różnicę pomiędzy wartością pojazdu bez wad, a tym zakupionym.
 • żądać naprawy lub wymiany pojazdu – jeśli jest konsumentem. Jednak w przypadku zakupów w komisie taka sytuacja raczej nie będzie miała miejsca.

Powyższe uprawnienia nie mają zastosowania, jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na niewadliwą, wadę usunie, albo wada jest nieistotna.

W przypadku, gdy sprzedawca odmówi odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, konieczne będzie udokumentowanie wad pojazdu, najlepiej w formie opinii niezależnego rzeczoznawcy. Jeżeli dojdzie do procesu sądowego, będzie ona stanowiła prywatny dowód w sprawie.


Terminy

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Jeśli kupujący jest konsumentem:

 • a wada fizyczna została wykryta w ciągu roku od dnia odbioru pojazdu, to przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała już w chwili zakupu pojazdu.
 • to jego żądanie  jest zasadne i będzie uwzględnione, jeżeli sprzedawca nie ustosunkował  się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 • a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie krócej niż do roku od dnia wydania rzeczy.

Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą:

 • powinien zbadać rzecz (wg ustawy – w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju) i niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o jej wykryciu.
 • a wady nie dało się stwierdzić w badaniu i wyszła na jaw później, kupujący musi zawiadomić o wadzie sprzedawcę niezwłocznie po jej wykryciu.
Co to znaczy NIEZWŁOCZNIE? W ustawodawstwie nie ma definicji tego pojęcia, ale z orzecznictwa Sądu Najwyższego wiadomo, że znaczy on tyle co bez zbędnej zwłoki - nie natychmiast. Określając ten termin należy uwzględnić okoliczności miejsca i czasu zdarzenia i należytą staranność.

Strony umowy mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. W przypadku konsumentów ograniczyć odpowiedzialność można tylko, gdy wynika to z przepisów szczególnych, jak np. w omawianym dzisiaj zakupie używanego pojazdu z komisu.

Jak widać, pozycja konsumenta jest zdecydowanie silniejsza niż kupującego będącego przedsiębiorcą, dlatego konsumentowi jest znacznie łatwiej dochodzić swoich praw – z jednej strony. Bo z drugiej, świadomość konsumentów w zakresie przysługujących im praw jest jednak znikoma. Dlatego, serdecznie polecam czytać, pytać, korzystać z porad specjalistów i walczyć o swoje prawa.

art. 770 kc, 556 kc, 563 kc, 568 kc, 558 kc

Teraz możesz w to nie wierzyć, ale już niedługo zaczniesz walczyć
o swoje prawa!

odpowiedzialność komisu za wady odpowiedzialność komisu za wady  odpowiedzialność komisu za wady  odpowiedzialność komisu za wady  odpowiedzialność komisu za wady  odpowiedzialność komisu za wady  odpowiedzialność komisu za wady samochód z komisu samochód z komisu samochód z komisu motocykl z komisu motocykl z komisu motor z komisu motor z komisu odpowiedzialność komisu odpowiedzialność komisu odpowiedzialność komisu odpowiedzialność komisu odpowiedzialność komisu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.