08 Mar

Jak napisać umowę sprzedaży motocykla?

Honda2

Umów należy dotrzymywać, niby każdy to wie, ale różnie bywa, a jeszcze różniej z treścią tego, na co się godzimy.
Zgodnie z prawem, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność rzeczy i wydać ją kupującemu, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić umówioną cenę sprzedawcy.

Głównymi punktami umowy sprzedaży są:

  • data i miejsce sprzedaży
  • dane Sprzedającego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL)
  • dane Kupującego (tak samo jak Sprzedającego)
  • dane pojazdu (marka, model, rok produkcji, nr rejestracyjny, nr VIN, przebieg)
  • cena pojazdu

I w zasadzie to tyle. A tak w praktyce oznacza to, że umowa ma określać Kto Co i Za ile, plus kilka dodatkowych informacji dla własnego bezpieczeństwa i jasności intencji stron umowy.
Jeżeli jest więcej sprzedających lub kupujących, dodajemy odpowiednio dane współwłaściciela, w takim samym zakresie jak tego pierwszego.

A oprócz tego należałoby dodać oświadczenie o:
•      braku innych właścicieli pojazdu,
•      braku wad prawnych oraz praw osób trzecich do pojazdu, braku ustanowionego na
pojeździe zabezpieczeniu praw osób trzecich,
•      wiedzy Sprzedającego o stanie technicznym pojazdu
•      znajomości stanu technicznego pojazdu i braku do niego zastrzeżeń Kupującego,
•      przeniesieniu przez Sprzedającego na rzecz Kupującego własności pojazdu
•      otrzymaniu przez Sprzedającego ceny pojazdu i jego odbiorze przez Kupującego
a na koniec jeszcze:
•      odesłanie do Kodeksu Cywilnego w zakresie nie uregulowanym Umową, lub w razie
wątpliwości
•      forma zmiany umowy (np. pisemna pod rygorem nieważności)
•      wskazanie w ilu egzemplarzach sporządzono i podpisano umowę – po jednym dla
każdej z jej stron.

Gdy kupującym jest konsument (czyli szeregowy klient robiący zakupy w celach nie związanych z działalnością gospodarczą), to sprzedawca musi wydać rzecz niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki, a nie natychmiast), nie później jednak niż 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umówiono się inaczej. W takiej sytuacji najczęściej jednak zamiast umowy będzie wystawiona faktura VAT.
Kroki, które należy podjąć po zakupie/sprzedaży pojazdu, opisałam w tym artykule.

Kiedyś funkcjonowało pojęcie umowy kupna – sprzedaży, co mocno przyjęło się do ogólnej świadomości, bowiem nadal najczęściej z taką jej nazwą możemy się spotkać, ale obecnie  mówiąc poprawnie mówimy o umowie sprzedaży.

Umowa sprzedaży motocykla wzór.

Teraz możesz w to nie wierzyć, ale już niedługo zaczniesz walczyć o swoje prawa!

umowa sprzedaży motocykla  umowa sprzedaży motocykla  umowa sprzedaży motocykla  umowa sprzedaży motocykla  umowa sprzedaży motocykla  umowa sprzedaży motocykla  umowa sprzedaży motocykla  umowa sprzedaży motocykla  umowa sprzedaży motocykla 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.